รับสมัครนักเรียนภายนอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

1.
รับสมัคร   3-28 มีนาคม 2557  
2.
สอบวัดความรู้พื้นฐาน    9 เมษายน 2557  
3.
ประกาศผลสอบ     10 เมษายน 2557  
4.
รายงานตัวและลงทะเบียน   11  เมษายน 2557  
5.
สอบคัดห้องและเรียนปรับพื้นฐาน   11 เมษายน  2557  

 

สถานที่สอบ   อาคารเรียนมัธยมศึกษา

 

เข้าสู่ Website โรงเรียน