โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน

(แอ่ว...บ้าน  ผ่้อ....เฮือน)


ในวันเสาร์ที่ 14  มิถุนายน และเสาร์ที่ 21 มิถุนายน  ครูผู้สอนระดับช่วงชั้นที่ 1-3และอนุบาล   ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครองและโรงเรียน อีกทั้งติดตามช่วยเหลือนักเรียน ที่ต้องการความช่วยเหลือจากทางโรงเรียน 
ซึ่งกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนนี้ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกๆปี เป็นนโยบาย การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน