กลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อเรื่องงานวิจัย
ผลงานการวิจัย
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
การพัฒนาทักษะกระบวนการพิมพ์สูตรทางคณิตศาสตร์
คุณครูรุจินันท์  ปันชัย
การแก้ปัญหาการปิดคอมพิวเตอร์ในระบบ Windows XP
การพัฒนาทักษะการคำนวณหาส่วนลดของสินค้า จากโปรแกรม Microsoft Excel
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการลบจำนวนเต็ม

คุณครูโยฮัน  แสนแขก
  การแก้ปัญหานักเรียนเรื่องการถอดรากที่สองโดยใช้แบบฝึกทักษะในการถอดรากที่สอง
คุณครูธนิดา  หาญคำ
   
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ การแก้ปัญหาเด็กนักเรียนอ่านและเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ 
คุณครูจิรนันท์
  การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความโดยใช้เรื่องราวส่วนตัว 
คุณครูวิภาภรณ์  ดุสิตากร
กลุ่มสาระสังคมศาสนา
วัฒนธรรม
การแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่สามารถตอบคำถามโดยการแสดงความคิดเห็น โดยการใช้โจทย์คำถามแบบปลายเปิด  
คุณครูเปรมจิต  พุทธวงศ์
  การแก้ปัญหานักเรียนเข้าห้องเรียนสายในชั่วโมงวิทยาศาสตร์โดยใช้เกมส์หรือ
บทเพลงประกอบ กิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อสร้างแรงจูงใจ
คุณครูวิจิตร  ส่องเนตร
กลุ่มสาระศิลปะ  
กลุ่มสาระภาษาไทย

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่อง การผันเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย
โดยใช้แผนภาพการผันวรรณยุกต์และเพลง

                                                                                                      
คุณครูนงเยาว์  ผัสโน
 

การแก้ปัญหานักเรียนบอกชื่อของเครื่องหมายวรรคตอนไม่ได้ โดยการ
จับคู่ เครื่องหมายวรรคตอนและชื่อที่มีความสัมพันธ์กัน  

คุณครูเนาวรัตน์  ชุ่มเย็น
  การแก้ปัญหานักเรียนที่มีลายมืออ่านยาก โดยการใช้แบบฝึกทักษะ
คุณครูวารุณี  แก้วจันทร์ฉาย
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    

กลับหน้าหลัก