คณะครูสาระภาษาไทย

คุณครูลัดดา     สวนวงค์
สอนวิชา : ภาษาไทย ป.1 /1
คุณครูจันทร์เพ็ญ      คำเขียว
สอนวิชา : ภาษาไทย ป.1 /2
คุณครูสมสมัย    ขนบบรวรกุล
สอนวิชา : ภาษาไทย ป.1 /3
คุณครูสุนันทา      เงินยางแดง
สอนวิชา : ภาษาไทย ป.1 /4
คุณครู
สอนวิชา : ภาษาไทย ป.1 /5
คุณครูสุนทราภรณ์     คุณสิทธิ์
สอนวิชา : ภาษาไทย ป.1 /5
คุณครูพิมพรรณ์    ทะกัน
สอนวิชา : ภาษาไทย ป. 2
คุณครูวรมัย       ปรางค์วัฒนากุล
สอนวิชา : ภาษาไทย ป. 3
คุณคร
สอนวิชา : ภาษาไทย  ป.3
คุณคร
สอนวิชา : ภาษาไทย ป. 4
คุณคร
สอนวิชา : ภาษาไทย ป.5
คุณครูเสาวภา     รัตนมาศ
สอนวิชา : ภาษาไทย ป . 5
คุณครูกิ่งเพชร           วัฒนะ
สอนวิชา : ภาษาไทย ป.6
คุณครูเสาวภา  รัตนมาศ
สอนวิชา : ภาษาไทย ม. 1
คุณครูเนาวรัตน์  ชุ่มเย็น
สอนวิชา : ภาษาไทย ม. 3
คุณครูพัชรธร  สร้อยเต็ม
สอนวิชา : ภาษาไทย ม. 2
คุณครูวารุณี  แก้วจันทร์ฉาย
สอนวิชา : ภาษาไทย ม. 4
     

Home