คณะครูสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คุณครูลัดดา     สวนวงค์
สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ป.1 /1
คุณครูจันทร์เพ็ญ      คำเขียว
สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ป.1 /2
คุณครูสมสมัย    ขนบบรวรกุล
สอนวิชา :คณิตศาสตร์ ป.1/3
คุณครูสุนันทา      เงินยางแดง
สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ป.1 /4
คุณครู
สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ป.1 /5
คุณครูสุนทราภรณ์     คุณสิทธิ์
สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ป.1 /5
คุณครู
สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ป. 2
คุณครูนภาพร       ศิริเวทิน
สอนวิชา : คณิตศาสตร์  จินตคณิต
คุณครูนันทวัน    สิทธิวงค์
สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ป. 3-4
 
คุณครู
สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ป. 5-4
คุณครูนเรศ    ปัจจัยยัง
สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ป. 6
คุณครูควง       งามนันท์
คณิตศาสตร์ ม. 4
คุณครูโยฮัน  แสนแขก
สอนวิชา : คณิตศาสตร์  ม. 1
คุณครูอนุพงษ์  สิงห์ธนะ
สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ม.3,ม.4
คุณครูธนิดา  หาญคำ
สอนวิชา : คณิตศาสตร์ ม.2

Home