คณะครูสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
คุณครูลัดดา     สวนวงค์
สอนวิชา : สังคม ป.1 /1
คุณครูจันทร์เพ็ญ      คำเขียว
สอนวิชา : สังคม ป.1 /2
คุณครูสมสมัย    ขนบบรวรกุล
สอนวิชา : สังคม ป.1 /3
คุณครูสุนันทา      เงินยางแดง
สอนวิชา : สังคม ป.1 /4
คุณครู
สอนวิชา : สังคม ป.1 /5
คุณครูสุนทราภรณ์     คุณสิทธิ์
สอนวิชา : สังคม ป.1 /5
คุณครูธัญญาลักษณ์    อิ่นแก้ว
สอนวิชา : สังคม ป. 2
คุณครูสุนันทา            ริกากรณ์
สอนวิชา : สังคม ป. 3-4
คุณครูเสาวรีย์             แก้วเทพ
สอนวิชา : สังคม ป. 5-6
คุณครูเปรมจิตร  พุทธวงค์
สอนวิชา : สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรร ม.1
คุณครูวรกานต์  ประยูรพงษ์
สอนวิชา : สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ม.3 ม.4
คุณครูวิจิตร  ส่องเนตร
สอนวิชา : สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรร ม.2 ม.4

Home