คณะครูสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา
คุณครูผกาวรรณ    โลหะโชติ
สอนวิชา : นาฎศิลป์ ป.2 - 6
คุณครูประเทือง   โนไชยา
สอนวิชา : ดนตรีสากล  ป. 1 - 4
คุณครูเหรียญชัย   อาจหาญ
สอนวิชา : ศิลปศึกษา   ป.4 - 6
คุณครูสายชิน   สุยะนา
สอนวิชา  :  ศิลปะช่วงชั้นที่ 3

คุณครูวุฒิพงษ์  สุดเกตุ
สอนวิชา : ดนตรีสากล ช่วงชั้นที่ 3
อนุบาล1-3
   
คุณครูรังสฤษิ์     สวนทะ
สอนวิชา : ดนตรีสากล  ป.5  -  6