วัตถุประสงค์ของการทำโครงงานคณิตศาสตร์

1. เพื่อให้ทราบถึงขนาด และพื้นที่ของข้าวแตน ก่อนและหลังทอด

2. เพื่อศึกษาหาเปอร์เซ็นต์ของการขยายตัว

3. ศึกษาและคำนวณหาต้นทุน กำไรของข้าวแตนขนาดต่างๆกัน

4. นำข้อมูลที่ได้มา มาปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับความนิยมของผู้ซื้อ