ชื่อโครงงาน “ ข้าวแตนสร้างรายได้ ”

ผู้จัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ : เด็กชายเมธี วาทิกทินกร   ม.3/1

                                           เด็กชายบริพัตร อินปาต๊ะ    ม.3/1

                                           เด็กหญิงพิมพ์กนก น้อยหมอ    ม.3/1

                                             โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : คณะครูกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์