เด็กหญิงณัฐกานต์  เงินโน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การวาดภาพรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เด็กหญิงณัฐนรี  กองบุญ และเด็กชายพชรพล  ศรีบุญเรือง
เข้าร่วม การวาดภาพรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 
อาจารย์สายชิน  สุยะนา ครูผู้ฝึกสอน ศิลปะ