27 มิถุนายน 2017 03:53:15 AM *
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
 1 
 เมื่อ: 18 ชั่วโมงที่แล้ว 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา  นายนิรัติศัย  อภัยรุณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  สอบผ่านข้อเขียน โครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม  นานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่น 2561-2562ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

 2 
 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2017 12:05:35 PM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ร่วมกิจกรรม โครงการ คลองสวย  นำ้ใส ร่วมใจกำจัดผักตบชวา และวัชพืช  คลองเปรมประชาราษฏร์  ร่วมกับชุมชนบ้านประตูปล่อง


 3 
 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2017 11:17:52 AM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาร่วมกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย
ณ โรงพยาบาลน่าน  ควบคุมโดย รองหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา คุณครูวุฒิพงษ์  สุตเกตุ


 4 
 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2017 04:06:05 PM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 นศท.น่านคริสเตียนฯ ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ  ณ  บ้านเด่นใหม่  ต.ไชยสถาน  อ.เมือง  จ.น่าน


 5 
 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2017 12:31:51 PM 
เริ่มโดย woravoot - กระทู้ล่าสุด โดย woravoot


 6 
 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2017 08:17:23 AM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เพื่อ
1. แสดงถึงการยกย่องครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในวิถีชีวิตของคนไทยถือว่าครูเป็นเสมือนแม่คนที่ 2 ของศิษย์ ให้ความคิด ชี้ทางสว่างให้กับชีวิตและนอกจากนี้ครูยังเป็นผู้ให้วิชาความรู้จึงได้กระทำพิธีแสดงถึงการยกย่องผู้มีพระคุณ

2. แสดงถึงความกตญัญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์การแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ถือเป็นคุณธรรมชั้นสูง ที่ผู้น้อยย่อมแสดงต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ และความกตัญญูที่มีต่อบุคคลนี้จะทำใหบุคคลนั้น ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต ด้วยเพราะคุณธรรมชั้นสูงข้อนั้นเอง


3. แสดงถึงความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาแก่ครูผ้สูอน ว่าศิษย์ได้รับความรู้การอบรมสั่งสอนและเป็นคนดีของสังคมได้ด้วยเพราะภูมิปัญญาของคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูจึงได้กระทำพิธีแสดงความเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาของครูผู้สอน

4. แสดงถึงประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งการไหว้ครูนี้ถือเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย  ยากที่จะมีชาติอื่นเสมอเหมือน เพราะครูไทยสอนศิษย์ด้วยความรักทุ่มเทด้วยหัวใจของความเป็นครู มิใช่เพื่ออามิสสินจ้างจึงทำให้ศิษย์และครูมีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น สืบทอดเป็นประเพณีการไหว้ครูที่งดงาม

 7 
 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2017 12:37:24 PM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  แผนกมัธยมศึกษาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา  จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย นักเรียนได้รับความรู้จากนพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ (คุณหมอบอย)  จากโรงพยาบาลน่าน กิจกรรมประกวดร้องเพลง ชุดรีไซเคิล ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร. 8 
 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2017 02:30:29 PM 
เริ่มโดย woravoot - กระทู้ล่าสุด โดย woravoot


 9 
 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2017 09:40:03 PM 
เริ่มโดย pambuddy - กระทู้ล่าสุด โดย pambuddy
   วันเสาร์ ที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในกิจกรรมรีทรีตคณะครูและบุคลากร โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ในหัวข้อ "งดงาม" เพื่อฟื้นฟู หนุนใจคณะครูและบุคลากร และจะเริ่มปีการศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2560 และเพ่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหาร คณะครูและรวมถึงคณะบุคลากร อีกทั้งได้รับข้อคิด ข้อหนุนใจที่จะนำไปปรับใช้ในการทำงาน การสอน หรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก ครูศาสนาคำมูล  ชินวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสตรี สภาคริสตจักรในประเทศไทย และศาสนาจารย์ ดร.ชุลีพรรณ  ศรีสุนทร จากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี เป็นผู้เทศนาและให้ข้อคิด


 10 
 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2017 02:15:58 PM 
เริ่มโดย kai - กระทู้ล่าสุด โดย kai
เมื่อ ๒๓ พ.ค. ๖๐ เวลา ๑๓๐๐ น.  พ.ท.ธนารักษ์   พรหมสิทธิ์  ผบ.หน่วยฝึก นศท.มทบ.๓๘  ร่วมกับ ผกท.รร.น่านคริสเตียนศึกษา นำ รด.จิตอาสา จำนวน ๓๓ นาย  ร่วมกิจกรรมสร้างฝาย ณ ลำน้ำสมุน บ้านปางปุก ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน  และได้รับการตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี แล้วเสร็จเมื่อ ๑๖๐๐ น.


หน้า: [1] 2 3 4 5 6 ... 10